Sondag 43 Byt jou tong!

on

Vraag 112: Wat eis die negende gebod?

Antwoord: Ek mag teen niemand valse getuienis aflê, niemand se woorde verdraai, nie ‘n kwaadsteker of lasteraar wees nie, niemand onverhoord en ligtelik help veroordeel nie. Alle vorme van lieg en bedrieg moet ek as die duiwel se eie werke vermy as ek nie die sware toorn van God oor my wil bring nie. In regsake en in alle ander handelinge moet ek die waarheid liefhê, en opreg wees in wat ek sê en bely. My naaste se eer en goeie naam moet ek na my vermoë verdedig en bevorder.

Inleiding

Wanneer ons hierdie gebod vir kinders leer is dit met ’n prentjie van ’n musieknoot. Hiermee koppel ek valse getuienis aan ’n valse noot. Ons almal weet hoe dit klink. Die hele musiekstuk of sang kan perfek wees, maar as daar een valse noot is hoor almal dit. Daar is nie iets soos bietjie vals nie. Dit is vals of dit is waar.

Jou waarheid of my waarheid?

Die wêreld is vol valse getuies. Wat ons van die begin af vir mekaar moet vra is nooit wat die wêreld van halwe waarhede, wit leuens of  onwaarhede dink nie, maar wat God daarvan dink. Spreuke maak dit duidelik dat dit ’n gruwel is voor God. Spreuke 12:22  Valse lippe is vir die HERE ‘n gruwel, maar Hy het ‘n welbehae in die wat getrou handel. Daarom moet die gelowige dit ook haat. Spreuke 13:5  Die regverdige haat leuentaal. Ons word gekenmerk as mense wat opgewonde is oor die waarheid. Ons soek die waarheid in alles in elke aspek van ons lewens. 1Korintiers 13:6  is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Is dit die kenmerk van jou lewe?

Sosiale media

Ons as Christene maak onsself baie keer deel van die valse getuienis in hierdie wêreld. Jy sal dalk wonder waar of hoe jy moontlik deel was van ’n valse getuienis. Die afgelope tyd het dit al hoe makliker geword om met die druk van ’n knoppie valse inligting te versprei. Mense stuur boodskappe rond sonder dat die inhoud van die video of geskrif getoets word aan die waarheid. As jy nie kan verseker dat dit die waarheid bevat nie, moet dit dan nie aanstuur nie. Miskien sê jy: “Wel dan kan ek omtrent niks aanstuur nie”. My antwoord daarop: “Fantasties! Moenie.”  Van “conspiracies” tot blatante valshede word deur Christene versprei sonder om twee keer te dink. Jou naam word aan elke boodskap gekoppel wat jy so ligtelik die wêreld instuur. Ek weet nie van jou nie, maar wanneer ek na iemand luister en hy/sy sê iets wat ek verseker weet nie waar is nie, luister ek nie lekker verder nie. Om die waarheid te sê, ek luister gewoonlik glad nie verder nie.  Hoe gaan mense die ware boodskap van Jesus Christus en Sy wonderlike verlossing glo as hulle nie ons ander boodskappe kan glo nie, of dit toets en agterkom dat dit nie waar is nie? Hiermee saam gaan “geestelike” boodskappe wat uitgestuur word vol halwe waarhede van God se Woord of soms blatante verdraaiings.

Verdraai iemand se woorde

Ons moet twee keer dink voor ons praat. Is jy ook net so versigtig met hoe jy met ander se woorde omgaan. Het ons werklik verstaan wat die persoon gesê het, of gee ons weer dit wat ons in emosie “gehoor” het? Al is dit my grootste vyand, moet ek dit wat hy/sy sê weergee asof dit uit hulle eie mond gekom het. Dit is vir my interessant hoe baie keer, selfs tussen gelowiges wat verskil in hulle teologiese standpunte, groepe wat teenoor mekaar staan nie genoegsaam die ander party se standpunt verstaan sodat hulle dit korrek kan weergee nie.  Ons sal hulle eerder  verkleineer of strokiesprent karakters van hulle skep. Net so moet dit wees met mense van ander gelowe. Hulle moet weet dat al verskil ek van hulle, ek presies verstaan wat hulle sê sonder om wat hulle sê of glo te verdraai om my te pas.

Ook in ander terreine van ons lewe gee ons dikwels iemand se standpunt, reaksie of opinie weer sodat ons in ’n beter lig gesien kan word. As ek nie iets kan weergee sonder om die woorde te verdraai nie moet ek eerder stilbly. Spreuke 21:28  ‘n Leuenagtige getuie kom om; maar ‘n man wat goed toeluister, spreek vir altyd. Dit is so dat dit soms baie moeilik is om ons emosionele luidspreker te verwyder wanneer ons na iemand luister waarmee ons nie saamstem of van wie ons nie hou nie. Onthou egter dat dit wat iemand sê en dit wat jy “hoor” soms verskillend is. Daarom moet jy die filter van God se liefde, geduld en selfdissipline toepas voor jy iemand se woorde liasseer. Ongelukkig doen ons dit en basuin ons soms mense se woorde oor die emosionele luidspreker na wie ook al bereid is om te luister – gewoonlik is daar baie. Hoeveel verhoudings het nie al hierdeur skipbreuk gely nie?

Kwaadstoker

Maak dit ‘n beginsel: “As ek nie daar was om te hoor wat gesê is nie, dra ek dit nie oor aan iemand anders nie.” My eerste taak is om die party waaroor daar gepraat word onmiddellik in te lig en te vra wat gebeur het. Daar is altyd twee kante aan enige saak. Spreuke 18:17
Iemand wat in ‘n regsaak eerste praat, is altyd onskuldig, maar dan kom iemand anders en ondervra hom
. Die beste optrede as iemand na jou toe kom met ’n storie van iemand anders,  is om onmiddellik die ander party te bel en te vra of julle na hom/haar kan kom, want jy wil hierdie situasie uitsorteer. Jy sal vind, self na net een keer, dat niemand meer lus het om van ander by jou te skinder nie. Is dit nie wat jy sou wou hê ander vir jou ook moet doen nie? Daar is niemand in hierdie wêreld wat nie al deurgeloop het onder een of ander skinderstorie nie. Sou jy nie wou hê ander moet jou ook beskerm nie? Mattheus 7:12  Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen; want dit is die wet en die profete. 

Baie keer verdraai ons mense se woorde omdat ons ’n kwaadstoker is. Ek weet dat as ek iemand se woorde op ’n sekere manier verdraai , ander ook vir hom/haar kwaad sal wees. Psalm 50:19  Jou mond laat jy los in boosheid, en jou tong vleg bedrog. Is dit hoe mense jou ken? Paulus vertel in Romeine dat die ongelowiges van hierdie wêreld gekenmerk word as nuusdraers en kwaadsprekers. Romeine 1:30  nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers. Dit behoort nie eienskappe te wees van gelowiges nie. Hoe maklik het ons ’n opinie van iemand sonder dat ek nog ooit hom/haar ontmoet het? Die sosiale media het dit nog makliker gemaak om ’n persepsie te skep dat jy iemand ken en verstaan sonder dat jy hom/haar nog ooit ontmoet het.

Leuens – die duiwel se taal

Om te lieg of die waarheid te verdraai is ’n kenmerk van ’n kind van die duiwel. Die Satan verdraai alles, ja selfs God se Woord. Jesus vermaan die wat sê dat hulle in Hom glo dat hulle lewens wys dat hulle kinders van die Duiwel is. Johannes 8:44  Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was ‘n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ‘n leuenaar is en die vader daarvan. Daarom is die Bybel ook baie duidelik dat geen leuenaar in die Koninkryk van God sal kom nie. Openbaring 21:8  Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leuenaars hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel: dit is die tweede dood.

Mense rondom my moet weet dat wat hulle ook al van my dink en sê, ek altyd, in alle omstandighede, die waarheid sal praat, selfs al is dit tot my eie nadeel. Psalm 15:4  in wie se oë die verworpene veragtelik is, maar hy eer die wat die HERE vrees; al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie. Die waarheid is vir my belangriker as enige iets anders. Daar sal talle geleentheid wees waar ek gekonfronteer sal word om eerder stil te bly of die waarheid te verdraai om sodoende nie gehaat of ’n vriendskap te verloor nie. Ek wil eerder in God se oë geliefd wees en bekend staan as iemand wat mense kan vertrou met die waarheid, as om deur almal geliefd te wees. Jy sal agterkom dat wanneer mense werklik in die nood is, sal hulle eerder na iemand toe gaan waar hulle weet hulle eerlike antwoorde sal kry, as soetsappige halwe waarhede (leuens).

Bedek en beskerm.

Beskerm mense deur jou mond. Moenie skinder nie. Bly liewer stil. Die Bybel roep ons op om mekaar lief te hê en sodoende ’n menigte sonde te bedek. 1Petrus 4:8  Maar bo alles moet julle mekaar vurig liefhê, want die liefde sal ‘n menigte sondes bedek. Partykeer moet ek ’n mede gelowige vermaan. Doen dit en as hy/sy hom/haar bekeer het jy nie nodig om die saak met enige iemand anders te bespreek nie. Die Bybel vra ons om dit met nog iemand te bespreek slegs wanneer ’n persoon nie luister nie, maar self dan in konfidensialiteit en in liefde. Die wêreld se sondes het ek natuurlik glad nie nodig om aan ander ooit oor te dra nie. Efesiërs 5:12  Want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem.  Dit besoedel jou net en almal wat daarna moet luister.  Nee, ons praat net wat opbouend is. Efesiërs 4:29  Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net ‘n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor.

Slot

Daar is ’n rede hoekom ons twee ore het en net een mond. Gebruik hulle in daardie verhouding. Voor jy praat, vra jouself die vraag af of dit wat jy nou gaan sê opbouend gaan wees. Gaan ek die persoon help? Het ek nodig om hom/haar in liefde te vermaan? Bid en vra leiding voor jy praat. Jy sal verbaas wees hoeveel dinge dan ongesê sal bly.

As jy tog praat, soos ons soms moet, laat dit ’n simfonie van waarheid wees, sonder enige valse note. Psalm 19:15  Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o HERE, my rots en my verlosser!