Sondag 41 ‘n Lewe van Heiligheid?

on

Vraag 108: Wat leer die sewende gebod ons?

Antwoord: Alle onkuisheid is deur God vervloek, en daarom moet ons dit hartgrondig haat. Daarenteen moet ons kuis en ingetoë lewe sowel binne as buite die huwelik.

Vraag 109: Verbied God in hierdie gebod niks meer as net egbreuk en sulke skandes nie? Antwoord: Omdat beide, ons liggaam en siel, ‘n tempel

van die Heilige Gees is, wil God dat ons al twee rein en heilig bewaar. Daarom verbied hy alle onkuise dade, gebare, woorde, gedagtes, luste en alles wat ‘n mens daartoe kan verlei.

Inleiding

Ek weet dat ek dit alreeds gesê het, maar so dikwels luister of lees ons die gebooie met die gedagte: “Hieraan is ek nie skuldig nie” Dalk is jy reg as daar gekyk word na die letter van die wet, maar dikwels, as ons werklik verstaan wat God daarmee bedoel staan ons skuldig. Hierdie gebod gaan veel vêrder as egskeiding en omvat alle seksuele losbandigheid en gedrag, die dinge wat vandag deur so baie as vermaak gekyk, gelees en gepraat word.

Morele verval

Die wêreld waarin ons leef is deurtrek van sonde en ongelukkig is dit die norm waarna ons elke dag gedruk word. Indien ons nie elke dag God se wapenrusting aantrek nie en stry teen die norme nie, word ons gekondisioneer dat ons stelselmatig begin dink sekere dinge, wat God uitdruklik as sonde veroordeel, is nie so erg nie. Dink maar aan bekende sepies waarna almal so lekker sit en kyk. Die verhaal verloop so dat jy later wil hê iemand moet skei. Hierdie is tekens van morele verval.

God waarsku Israel voor hulle intrek in die beloofde land dat die mense van die land gekenmerk word aan seksuele wandade, van seksualiteit tussen familielede tot seksuele verhoudings van mans met mans en vroue met vroue. God waarsku Israel dat dit die rede is dat die land hulle uitspoeg. Levitikus 18:28  Laat die land julle dan nie uitspuug as julle dit verontreinig nie, soos dit die nasie uitgespuug het wat daar voor julle was. Dit is baie interessant om na ryke deur die geskiedenis te gaan kyk en te sien wat hul uiteindelike val veroorsaak het. Elke ryk wat tot val gekom het, het eerstens geval van binne. Seksuele losbandigheid en ’n dekadente leefstyl het koninkryk na koninkryk gekenmerk. Die opgrawings by Pompeii in die 2de eeu n.C. wys hoe sedeloos die Romeinse mense geleef het. Ons dag word gekenmerk deur dieselfde praktyke en die ergste is dat dit selfs in kerke goedgekeur word. Dit was die ontsteltenis waarmee Paulus aan die Korintiër gemeente geskryf het. Hulle het so erg geraak, dat dinge wat selfs deur mense buite die kerk afgekeur is, deel was van die kerk. 1Korintiers 5:1  ‘n Mens hoor waarlik van hoerery onder julle, en hoerery van so ‘n aard as wat selfs onder die heidene nie bekend is nie: dat iemand die vrou van sy vader het.  Moet die kerk nie eerder die waarskuwende profeet van die dag wees en mense waarsku dat God gaan toelaat dat die land ons uitspoeg a.g.v. die sedeloosheid van die mense in die land nie?  Onthou morele verval is soos ‘n rivier wat die bekende rivier bank uitkalwe en uitkalwe totdat die rivier later so breed is en ’n pragtige rivier verander in ’n moeras. Dit gebeur nie oornag nie, maar druppel vir druppel. Elke keer wat jy ’n kompromie maak, kyk wat jy nie moet nie, lag vir die suggestiewe grappie of dalk jou oë laat kyk waar dit nie moet nie. Kan jy dink dat die dinge wat ons vandag aanskou enigsins goedgekeur of toegelaat sou word so min as 10 jaar terug? Vandag maak sommige kinderflieks my skaam.

Egskeiding

Hierdie woord assosieer mens met “stukkend”, “pyn”, “hartseer” en “geweld”. Dit gaan egter nie oor hoe ons as mens dit sien nie, maar hoe God dit sien. God sê in Maleagi baie duidelik hoe hy voel oor egskeiding. Maleagi 2:16  Want Ek haat egskeiding, sê die HERE, die God van Israel, en dat ‘n mens sy kleed met geweldpleging bedek, sê die HERE van die leërskare. Neem julle dan in ag ter wille van julle gees en wees nie ontrou nie. Egskeiding word vergelyk met geweldpleging. Hoe Hy daaroor voel moet dieselfde emosie by die gelowige opwek. ‘n Man of vrou wat skei is ’n persoon van geweld. Jou eie selfsugtige begeertes verwoes ander se lewens. Navorsing wys dat selfs kinders in huise waar ouers gereeld baklei, dit beter hanteer as egskeiding. Hiermee keur ek natuurlik glad nie gesinsgeweld of enige emosionele afbreking in die huwelik goed nie, maar wil illustreer hoeveel geweld ’n egskeiding veroorsaak. Die pyn word gevoel deur almal, van grootouers tot familie tot die gesin wat direk deur egskeiding se gevolge geraak word. Maar dit gaan ook verder. Male sonder tal het ek al gesien hoe egskeidings wat in ’n gemeente toegelaat word veroorsaak dat daar ’n golf van egskeiding daardie gemeenskap en omgewing tref. Ons lewe in gemeenskappe wat stukkend is a.g.v. egskeidings. Ek onthou die reaksie van ’n jong vrou in een van my gemeentes, wat getroud was en al kinders van haar eie gehad het,  by die bewuswording dat haar ouers gaan skei. Sy het gesê dat dit vir haar beter sou wees as hulle dood was as geskei.  Elkeen van ons weet dat daar vergifnis is in Jesus Christus se kruisdood en elke gelowige wat die sonde van egskeiding bely het, kan daarin rus. Ons mag egter nooit na egskeiding kyk as iets anders as verwoesting en iets wat God haat nie. Mag jy skei? Nooit. Wat God saamgevoeg het, mag niemand skei nie. Haat jy as Sy kind egskeiding soos Hy dit haat. Laat dit jou huil voor die Here as jy hoor van ’n egskeiding en sal jul gemeente in liefde bid en die tug toepas om so ’n huwelik weer te help herstel?

Owerspel

Owerspel en egskeiding gaan ook baie vêrder as net die fisiese verbreking in die huwelik. Jesus sê vir Sy volgelinge dat owerspel baie lank voor die fisiese daad al plaasvind. Mattheus 5:28  Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na ‘n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het. Waarna ek kyk en wat ek lees veroorsaak alreeds onsedelikheid. Sou ek dieselfde dinge kyk en lees as die Heilige God by my gesit het? Sou ek Hom ooit blootstel aan wat ek myself blootstel. Miskien is dit dat baie mense nie meer die erns van die Heiligheid van God en die heiligheid van myself, Sy kind, raaksien nie. Verstaan jy dat jy ’n tempel is van die lewende God? Luister wat se Paulus aan die gemeente in Korintiërs: 1Korintiers 6:18-20  Vlug vir die hoerery. Enige sonde wat ‘n mens doen, is buite die liggaam; maar wie hoerery bedryf sondig teen sy eie liggaam. Of weet julle nie dat julle liggaam ‘n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie? Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Of jy dus besig is voor jou rekenaar in die eensaamheid van jou voertuig of in jou kamer, moet jy as gelowige onthou dat jy in die teenwoordigheid van God is. Jy behoort nie hierdeur bedreig te voel nie, maar behoort dit as ’n ongelooflike voorreg te beskou. Haat wat sleg is.

“Outyds” en “te”

Hoeveel keer het jy al die woorde gehoor: “Jy is te!” Ek vra altyd: “Te wat? Te lief vir die Here?” Verseker! Jy moet hierdie “belediging” as ’n kompliment beskou. My standaard is Sy standaard. Sê sy Woord nie: Wees heilig want ek is heilig,  Levitikus 11:44 en 1Petrus 1:16 nie? Of wat van Efesiërs 4:2 “Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net ‘n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor.” Efesiërs sê nie net “so nou en dan” ‘n vuil woord of grap is aanvaarbaar nie, nee  dit sê “geen”. As dit kom by die standaarde van die Here kan ek nooit “te” wees nie. My gedrag moet vreemd wees vir die wêreld. Mense het nie na Christus se volgelinge gekom omdat hulle so baie soos die wêreld gelyk en opgetree het nie. Nee, juis omdat hulle so totaal anders as die wêreld geleef en opgetree het. Lyk ons nog steeds so anders of het ons soos die wêreld geraak. Ons word nie geroep tot ’n kompromie tussen wêreld en Christus nie, maar om te lyk en te word soos Christus. Hy is ons standaard. Om Hom na te volg het ons nodig om ons kruis op te neem en te sterwe in elke begeerte wat in stryd is met die oproep wat Hy op ons lewe plaas. Kolossense 3:5-7  Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het toe julle daarin geleef het.

Slot

Ons almal ken die kinderliedjie: “Oppas, ogies, oppas ogies wat jy sien” Moenie toelaat dat die wêreld jou druk in ’n rigting wat jy weet verkeerd is nie. Dit is gewoonlik nie ’n steil val nie, maar ’n geleidelike een wat begin by klein dingetjies wat jy toelaat. My gebed is dat ons weer bekend sal staan as ’n Heilige volk, afgesonder vir God. ‘n Volk wat Heilig lewe in elke terrein van ons lewens, sodat ons ’n baken van lig kan wees in hierdie donker wêreld.