Sondag 40 Is jy ‘n moordenaar?

Vraag 105: Wat eis God in die sesde gebod?

Antwoord: Ek mag nie self en ook nie deur iemand anders my naaste onteer, haat, beledig of doodmaak nie. Ek mag dit nie met my gedagtes, woorde of gebare doen nie en nog minder met die daad. Ek moet alle wraaksug laat vaar. Ek mag ook myself nie kwaad aandoen of moedswillig in gevaar begewe nie. Daarom dra die owerheid die swaard om doodslag te weer.

Inleiding

Doodmaak gaan baie vêrder as net die fisiese doodmaak van ’n persoon. Baie van ons wat nooit  eers die gedagte sal kry om iemand dood te maak nie, doen dit tog op ’n daaglikse wyse deur ons gedrag. Waarvan word in die 6de gebod gepraat? Kom ons kyk na die volgende gedeelte in die Skrif. Mattheus 5:21-22  Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan, moet verantwoording doen voor die gereg. Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg; en elkeen wat vir sy broeder sê: Raka! moet verantwoording doen voor die Groot Raad; en elkeen wat sê: Jou dwaas! moet verantwoording doen in die helse vuur.  So dit is duidelik dat as jy dalk gedink het die sesde gebod is nie van toepassing op jou nie, is jy verkeerd. Daar is nie een van ons wat nog nie hierdie gebod oortree het nie.

Jy is ‘n dwaas!

Kom ons begin by die implikasie van die gebod wat beteken dat ons iemand uitkryt as ’n dwaas. In die Bybel lees ons verskeie gedeeltes waar Jesus van mense praat as dwase. Dink maar aan die ryk dwaas wat al sy goedere opgaar terwyl hy nie weet wat die toekoms gaan bring nie. Tog sê die Bybel ook dat as jy iemand Raka (beteken leë brein) of ’n dwaas noem sal ek in die hel beland.  Net so word daar gesê dat ons nie vir iemand mag kwaad word nie en tog vleg Jesus ’n sweep en jaag die mense uit die tempel uit. Wat is dan die verskil rakende hierdie dinge? Dit lê in jou hart. Wat is die rede hoekom jy iemand uitskel as ’n dwaas en hoekom raak jy kwaad? Daar is partykeer ’n goeie rede om kwaad te word, dit kan genoem word goddelike woede. Hierdie woede sien ons in God en ook in Jesus die God/mens. As ek kwaad word dat God se naam gelaster word deur mense wat as broers en susters bekend staan a.g.v. hulle lewens is dit ’n kwaad wat geregverdig is. Jesus kon ’n sweep vleg en mense uit die tempel jaag, omdat hulle sy Vader se huis ’n handelshuis gemaak het. Indien jy egter sonder ‘n Goddelike rede vir ’n persoon kwaad word, gaan jy daarvoor verantwoording doen. Dieselfde geld vir dwase. Wanneer jy iemand beledig of uitskel as ’n idioot of iets soortgelyk is dit woorde wat uit menslike woede en hoogmoed kom. Salomo noem mense wat vol is van hulle self, dwase. Jesus beskryf mense wat nie luister en die Woord gehoorsaam nie as dwase wat hulle huise op sand bou. Hy noem ook vyf meisies dwaas wat nie gereed was vir die bruilof nie. Om mense dus op te roep om nie dwaas te wees, nie te lewe vir die dinge van hierdie wêreld en nie ongehoorsaam te wees aan God se Woord nie,  is die taak van gelowiges. Dit is duidelik anders as om kwaad te word vir ’n individu en om woorde soos hierbo aan ander toe te snou. Hierdie woorde het net een doel en dit is om ander te vernietig en dit is wat verbied word in die 6 de gebod.

Kwaad en bitterheid

Loop jy rond met kwaad in jou hart en met wraak gedagtes. Jesus vertel ons dat as ons nie ander vergewe nie kan ons Vader ons ook nie vergewe nie. Mattheus 6:15  Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. As jy nie ander kan vergewe nie is dit ’n seker teken dat jy nie weergebore is uit die Gees nie. Enige persoon wat baie vergewe is, sal maklik ander mense kan vergewe. Jesus vertel later ook die gelykenis van ’n man wat so baie geld geskuld het dat dit onmoontlik was om dit te kon terugbetaal. Hy word deur die skuldeiser kwytgeskeld en tog gaan hy uit en wou nie iemand se skuld, wat minimaal was,  afskryf nie. Toe die skuldeiser hiervan hoor het hy die man wat nie wou vergewe nie ingeroep en hom in die gevangenis gesit tot hy alles afbetaal het (Mattheus 18:21-35). Geen gelowige mag hierdie waarskuwing verontagsaam nie. Kwaad en bitterheid vernietig nie net ander nie, dit vernietig ook jouself. Aan God kom die wraak toe, Hy sal vergeld. Bid vir die wat teen jou oortree het, dit maak jou hart sag en onthou altyd hoeveel jy elke dag vergewe word.

Die tong!

Dit is sowaar dat sekerlik een van die kleinste spiertjies in die mens se liggaam die grootste skade kan aanrig. Spreuke sê nie verniet die tong het, mag van lewe en dood nie. (Asb. onthou net hierdie is nie een of ander mag wat mense het om iemand bo-natuurlik tot lewe te spreek en andersom nie!) Die mag van die tong gaan oor die goeie impak wat iemand kan hê om vir iemand die Evangelie tot Lewe te vertel, teenoor die mag om iemand te verkleineer en beledig en laster. Baie mense vernietig ander deur hulle tonge deur hul geskinder. Baie mense se lewens is al so verwoes. Die Bybel leer ons dat iemand wat ’n kwaadspreker is nie die koninkryk van God sal ingaan nie. 1Korintiers 6:10  Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beërwe nie. As jy na al hierdie sondes kyk sou jy kwaadspreker hierby genoem het? Sou ons werklik sê dat iemand wat skinder van ander mense nie in die koninkryk sal ingaan nie? Miskien moet ons die vraag anders vra. Sou jy iemand wat skinder in die kerk hanteer soos iemand wat owerspel gepleeg het of homoseksueel is? Sou jy iemand wat in skinder volhard onder die tug plaas? Gelowiges het nodig om die erns van hierdie sonde weer te beklemtoon. Kyk net hoe beskrywe Jakobus die tong: Die tong is ook ‘n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so ‘n plek neem die tong onder ons lede in; dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Jakobus 3:6. Jakobus gaan vêrder en vertel dat mense die Here prys met hulle tonge maar hulle vervloek mense wat in die gelykenis van God gemaak is.

Hierdie sleg praat is nie net op individue van toepassing nie, maar ook op ander rasse en groepe. Geen persoon wat sleg praat van ander rasse en groepe kan hulleself gelowiges noem nie. Die God wat jou gemaak het, is dieselfde God wat alle mense gemaak het. As ek mense afbreek met my tong is ek besig om God te beledig. Daar is min mense wat nie al onder die tong van iemand gely het nie. Ek het nodig om my tong onder die beheer van Christus te plaas – en natuurlik my ore ook. Geen skinderbek sal kan praat as daar nie iemand is wat luister nie. Mense praat so lekker, want ander luister so lekker. As jy in ’n gesprek staan waar iemand beskinder word (al is die storie waar) en jy bestraf dit nie, is jy deel van die gesprek en skinder jy saam al het jy dit net met jou ore gedoen.

Die staat het die swaard.

Die enigste instansie wat van God die reg ontvang het om die swaard te hê is die regering. Die regering het die reg, wat deur God aan hulle gegee is, om wet en orde toe te pas. Hulle moet ook individue beskerm wat reg in eie hande wil neem, of kwaaddoeners wat jou wil seermaak of benadeel. Die vraag kan dan gevra word: “Wat as die regering nie die mag wat God aan hulle gegee het reg gebruik nie?” Daar is so baie regerings wat deur die geskiedenis juis hierdie gesag misbruik het en die regering waar onder baie Christene gely het, was juis die Romeinse regering. God het egter, deur Sy Woord, dit duidelik gemaak, dat hulle gehoorsaam moes word. Op die ou ent moet ons onthou dat God almal tot verantwoording sal roep. Aan Hom alleen moet ons alle wraak oorlaat. Romeine 12:19  Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn; want daar is geskrywe: Aan My kom die wraak toe, Ek sal vergeld, spreek die Here. Al is daar mense wat aan hierdie kant van die ewigheid wegkom met wat hulle gedoen het, sal hulle nooit daarmee wegkom as hulle voor Hom gaan staan nie.

Slot

Die wonderlikste reaksie van hoe ons moet optree as ons te nagekom word of in ’n posisie is waar ons ons lewens gaan verloor is om soos Stefanus op te tree. Stefanus word gestenig en sy gebed terwyl die klippe op hom reën is: Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie! En met dié woorde het hy ontslaap. Handelinge 7:60. Een van die mans, wat die klere van hulle vasgehou het wat Stefanus gestenig het, sou die grootste sendeling word. Saulus, wie se naam verander sou word na Paulus is deur hierdie gebed verander. God se hantering van my vyande is van die mooiste voorbeelde van sy genade. As kinders van Hom moet ons ook hierdie genade aan ander betoon, of ons voel dat hulle dit verdien of nie. Ons weet nooit wat God dalk deur ons in ander se lewens wil bereik nie. Josef is so ’n geval. Hy kon weier om sy broers te vergewe vir wat hulle aan hom gedoen het, of hy kon God se hand daarin sien en daarby rus vind. Omdat hy vry was van wraak kon God hom gebruik in Sy broers se lewens.

Mag dit waar wees van elkeen van ons.