Sondag 39 Gehoorsaam alle gesag!?

Vraag 104: Wat eis God in die vyfde gebod?

Antwoord: Ek moet my vader en moeder en almal wat oor my gestel is, alle eer, liefde en trou bewys. Aan hulle goeie leer en tug moet ek my met die verskuldigde gehoorsaamheid onderwerp. Ook moet ek met hulle gebreke geduld hê, omdat God ons deur hulle wil regeer.

Inleiding

Die vyfde gebod het te make met alle outoriteit wat oor ons geplaas is. Ons praat nie net hier van kinders teenoor hulle ouers nie, maar die gehoorsaamheid van enige gesag of dit die onderwyser, die werkgewer of die regering is. Ons lewe vandag met die meerderheid mense wat nie hulleself wil onderwerp aan gesag nie. Wat die interessante gewoonlik is, is dat diegene wat hulle nie aan gesag onderwerp nie gewoonlik ook diegene is wat die meeste geaffronteerd voel as hulle gesag nie gehoorsaam word nie. Niks in hierdie wêreld kan werk sonder gesag nie. God het dit so gemaak dat daar oral op aarde en in die Hemel gesagstrukture is. Die mens is dan ook in ’n gesagsposisie geplaas bo die diere. Elkeen van ons is  in ’n gesagsposisie oor iets of iemand en ook onder die gesag van iemand.

Ouers en kinders

Die gebod se letterlike betekenis is dat kinders hulle ouers moet respekteer en gehoorsaam. Efesiërs 6:1  Kinders, julle moet jul ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Ons lewe in ’n samelewing waar die gesag van ouers deur die media totaal afgebreek word. As jy na advertensies kyk is dit baie keer die Vader wat as ’n dwaas uitgebeeld word en die kinders wat as die wyses geïdentifiseer word. In meeste flieks en vervolg verhale is die pa’s glad nie sterk figure nie en word as lafhartig uitgebeeld. Ons sien TV-reekse waar kinders so “bekkig” is dat dit as absolute disrespek gesien kan word, terwyl die wêreld dink dit is oulik en daarvoor lag.  Ons samelewing het so vêr gegaan om selfs jongmense as die wyses van die samelewing uit te beeld. Ons het jong dames wat die wetenskaplikes op hulle spesialis gebiede teregwys en die leiers van lande op hulle plek wys. Ons sal met reg kan vra wanneer het jongmense ewe skielik soveel wysheid verkry. Onthou daar is ’n verskil tussen kennis en wysheid.

Die Skrif waarsku ons dat in die laaste dae kinders ongehoorsaam sal wees aan hulle ouers. 2Timotheus 3:2  Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig. Dit is nie snaaks as ’n kind sy ouers nie gehoorsaam nie. Dit is nie snaaks as ‘n kind sy ouer koggel of afbreek nie. As Pa of Ma praat verwag God dat Boeta/Sussa onmiddellik moet luister en gehoorsaam. Hoe ouer hulle word hoe meer kan daar ’n gesprek wees oor hulle take en wat die ouer van hulle verwag, maar op die ent is dit nog steeds die ouer wat die laaste sê het. Meeste jong kinders word voor opsies en keuses geplaas wat hulle nog glad nie kan hanteer nie. Kyk maar wat gebeur as jy vir ’n kleuter laat kies tussen 6 verskeie soorte pap in die oggend. Julle sal verseker laat wees vir skool. Hoe ouer hy/sy word hoe meer kan die grense verbreed word sonder dat die kind onveilig voel. Die teendeel natuurlik is dat party kinders nooit geleer word om stelselmatig meer en meer verantwoordelikheid te neem nie en daarom is hulle al twintig en is nog steeds net so onseker oor wie en wat hulle is as ’n vyftienjarige. My gesag teenoor hulle is gebore vanuit God en is daar om hulle  te lei tot ’n diepe verhouding met die lewende God en vir geen ander rede nie. Efesiërs 6:4  En vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here.  Oor hierdie onderwerp kan ons natuurlik oor ’n inskrywing op sy eie hê. Dit is egter baie belangrik dat jy moet besef, dat as jy nie jou kinders leer om jou te gehoorsaam nie, hulle ook nie ander gesag, en uiteindelik God, gaan gehoorsaam nie. Ongehoorsame kinders is nie “cute” nie. Dit is sonde.

Regering

Alle gesag kom van God, of dit nou my ouer, werkgewer of die staatspresident is. Romeine 13:1  Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel. Daniel bely in sy gebed dat dit God is wat konings aanstel en tot ’n einde bring.  Daniel 2:21  Hy tog verander die tye en die geleenthede; Hy sit konings af en stel konings aan; Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het. Koning Nebukadnesar bely, nadat God hom soos ’n dier laat word, het, dat hierdie God in beheer is van alles. Daniel 4:34-35 En ná verloop van tyd het ek, Nebukadnésar, my oë na die hemel opgeslaan, en my verstand het in my teruggekeer, en ek het die Allerhoogste geloof en Hom wat ewig lewe, geprys en geëer, wie se heerskappy ‘n ewige mag en wie se koningskap van geslag tot geslag is. En al die aardbewoners word as niks geag nie, en na sy wil handel Hy met die leër van die hemel en die bewoners van die aarde, en daar is niemand wat sy hand kan afslaan en vir Hom kan sê: Wat doen U nie? ’n Heidense koning kom tot ’n besef wat baie, ja, selfs gelowiges, nie besef nie. Spreuke vertel dat Die koning se hart is in die hand van die HERE soos waterstrome: Hy lei dit waarheen Hy wil. Spreuke 21:1. Watter inpak moet hierdie wete nie in die gelowige se lewens uitkyk hê nie? Om te weet dat my God in beheer is van alles wat op hierdie aarde plaasvind en selfs die slegste dinge wat iemand kan doen aan my kan Hy gebruik tot geestelike voordeel in my lewe.

Die ergste onregverdigheid in die geskiedenis was juis ’n voorbeeld van hoe God die slegste oomblik gebruik het as die wonderlikste moment in die wêreld se geskiedenis. Ja, die kruisiging! Handelinge 4:27-28 Want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel vergader teen u heilige Kind Jesus wat U gesalf het, om alles te doen wat u hand en u raad vooruit bepaal het om plaas te vind. Het God hulle forseer om die slegte te doen? Nee, God  forseer niemand om sleg te doen nie. Die mens se ingesteldheid is altyd om die verkeerde te doen. Wat God doen, is om die verkeerde wat die mense en regeerders wil doen te gebruik tot uitbreiding van Sy koninkryk en die groei van Sy kinders. Daarom hoef die gelowige nooit bevrees of in opstand te kom met die regeerder van die dag nie, want ons weet God wil my iets leer en Hy sal dit laat meewerk ten goede. Selfs die marteling van Christene in die vroeë kerk word beskryf as “die bloed van die martelare is die saad van die evangelie.” Miskien is die grootste probleem wat gelowiges het die besef dat hierdie nie my woning en koninkryk is nie. Petrus skrywe aan gelowiges wat baie lyding en vervolging ervaar het onder die Romeinse regering en spreek hulle aan as “bywoners en vreemdelinge”. 1Petrus 2:11.

Wat van ’n goddelose regering?

Al is die regering wat oor my gestel is gebrekkig of al is hulle absoluut goddeloos of diktators, onderwerp ek myself, tensy om hul te gehoorsaam sonde teenoor God sou beteken. Ek gehoorsaam die regering  omdat ek weet dat alle gesag van God kom. Ek gehoorsaam nie net as ek saamstem of as die wet vir my sin maak nie. 1Petrus 2:18 Diensknegte, wees julle here onderdanig met alle vrees, nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is.  Daar was nog nooit ’n perfekte regering op aarde nie. Regeerders is mense wat net soos ek foute gaan maak. Daarom, net soos ek wil hê dat my kinders of mense oor wie ek aangestel is aan my gehoorsaam moet wees, want ek glo dit is tot hulle voordeel, so wil ek ook optree teenoor die wat oor my aangestel is. Ek verstaan dat ek ook in my gesagsposisie staan onder die Grootste Gesag. Efesiërs 6:9  En, here, doen dieselfde teenoor hulle en laat staan die dreigemente, omdat julle weet dat ook julle eie Here in die hemele is en by Hom geen aanneming van die persoon is nie. Verder, net soos ek wil hê dat ander met my geduld sal hê omdat ek as mens foute gaan maak, wil ek so ook optree teenoor die wat oor my geplaas is.

Slot

Die enigste geldige rede om die staat nie te gehoorsaam nie is as hulle van my iets vra wat in stryd is met God se Woord.  Ons almal moet egter een ding altyd voor oë hou, of jy ’n kind is en of jy ’n volwassene is, alle weerstand teen gesag is weerstand teen God. Romeine 13:2  sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan; en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang.

Kom ons bid in hierdie tyd vir ouers, ons regering en vir die wat oor ons aangestel is. Kom ons bid vir hulle vir wysheid waar daar moeilike besluite geneem moet word. Kom ons wees gehoorsaam, want daarin is ons aan God gehoorsaam.