Sondag 35 Waar is jou vertroue?

Vraag 96: Wat eis God in die tweede gebod?

Antwoord: Ons mag God op geen enkele manier afbeeld nie en Hom op geen ander manier vereer as wat Hy in sy Woord beveel het nie.

Vraag 97: Mag ons dan glad nie beelde maak nie?

Antwoord: God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld word nie. Die skepsels mag wel afgebeeld word, maar God verbied dat ons van hulle afbeeldings maak en besit om dit te vereer en Hom daardeur te dien.

Vraag 98: Mag ons beelde as “boeke van die leke” in die kerkgebou toelaat?

Antwoord: Nee, want ons moet nie wyser as God wil wees nie. Hy wil sy Christene nie deur stom beelde nie, maar deur die lewende verkondiging van sy Woord laat onderrig.

Inleiding

Ons kan sien dat hierdie vrae en antwoorde opgestel  is in teenreaksie teenoor die Rooms-Katolieke kerk. Die kerk waaruit die reformatore weggebreek het, was gevul met afbeeldings en vererings van God wat totaal vreemd was kragtens die Skrif. Niks van die gebruike in die Roomse kerk is oornag ingestel nie. Mense begin om die woord ’n klein bietjie aan te pas en omdat dit nie onmiddellik afgewys word nie, groei dit tot ’n monster wat latere geslagte laat wonder hoe enige iemand kon dink dat dit reg kon wees. Een van hierdie voorbeelde is beelde van sogenaamde heiliges wat in kerke geplaas is. Mense het begin beelde maak in die kerk en gesê dat dit daar is sodat die algemene man op straat makliker die evangelie sou kon verstaan. Van daar het dit beweeg tot ’n aanbidding van beelde en heiliges wat vir ons by Christus kan intree.

Onkunde en onskadelik?

Omdat ons die aanbidding van beelde en die gevolge daarvan kan sien in die Skrif en ook in die geskiedenis van die kerk, het ons nodig om baie ernstig onsself af te vra hoekom ons sekere dinge in die kerk doen en of dit wat ons verkondig in lyn is met wat die Skrif ons leer. Is dit menslike denke aangaande God of God se ware openbaring? Miskien het jy nog nooit hierdie probleem ervaar nie, maar dink bietjie terug. Kan jy onthou hoe baie predikante en pastore lidmate verwelkom het op Sondae oggende met die volgende woorde: “Welkom in die huis van die Here”? As ’n jong seun kan ek onthou dat min dinge my pa so ontstel het as hierdie woorde. Kan jy glo dat enige persoon wat erns maak met die Skrif, ’n gebou die huis van die Here kan noem? Miskien was die oorsprong van hierdie gebruik om die gemeentelede te herinner dat hulle elkeen die huis van die Here is en saam die huis van die Here vorm. Tog moet ons vra hoe mense dit net aanvaar het dat hulle leraars iets kon sê wat so direk teen dit is wat die Woord leer? Hoe baie mense het ek al gehoor wat sê: ”Ag dit kan nie werklik skade doen as die persone dit opreg bedoel nie.” Van wanneer af  is opregtheid egter die maatstaf waarvolgens ons reg en verkeerd evalueer? Paulus was ’n Fariseër wat Christene vervolg het en hulle dood gemaak het. Tog sou Paulus oor hierdie tyd skrywe, dat hy God opreg gedien het. 2 Timoteus 1:3  Ek dank God, wat ek van my voorouers af in ‘n rein gewete dien, wanneer ek onophoudelik nag en dag aan jou in my gebede dink. Daarom skrywe hy dat sy vervolging van die Christene uit onkunde gedoen is. 1 Timoteus 1:13  my wat vroeër ‘n lasteraar en ‘n vervolger en ‘n geweldenaar was. Maar aan my is barmhartigheid bewys, omdat ek dit onwetend gedoen het in ongeloof. Jy kan dus opreg wees en tog opreg verkeerd. Is dit wat ek van God leer ’n afbeelding of hoe God homself openbaar het vanuit die Skrif? Die “onskadelike” verkeerde gedagte wat toegelaat word, word vir mense ‘n realiteit. Mense begin leef asof God deur die week toegesluit is in die gebou. Sondae as hulle by die kerkgebou kom, sien jy die heuning ewe skielik uit hulle monde drup. ‘n Man hanteer sy vrou soos sy smag om deur die week behandel te word en vroulief praat met haar man dat die kinders se ore dit nie kan glo nie.

Die slange

Ons kan ook net so maklik afgode maak van dinge wat uit God se hand kom en deel van sy voorsienigheid is. Hier is die verhaal van Moses wat die slang op ’n paal gesit het ’n uitstekende voorbeeld. Die Israeliete was ongehoorsaam en God het slange gestuur om hulle dood te maak. Moses bid tot God namens die volk en God gee vir Moses die opdrag om ’n slang te maak en op ’n paal te sit. Enige Israeliet wat na die slang kyk nadat hulle gepik is, is dan genees. In Konings, wat ’n paar eeue later was, word ons vertel dat mense hierdie slang op die paal begin aanbid het. 2 Konings 18:4  Hy het die hoogtes afgeskaf en die klippilare verbreek en die heilige boomstamme omgekap en die koperslang wat Moses gemaak het, stukkend gestamp, omdat die kinders van Israel tot op dié dae daarvoor offerrook laat opgaan het; en hy het dit Nehústan genoem. “Hoe gebeur so iets?”, sou ons kan vra. Hoe maklik word dit waardeur God ons red ons God? Hoe maklik word ons gesondheid of geld ons God? Dit wat deur God gegee word aan elkeen, soos wat Hy beslis het dat dit moet gebeur, word ons anker, word dit waaroor ons roem asof ons dit bewerk het. Daarom skrywe Paulus aan Timoteus om die gemeente te waarsku rakende hulle besittings. 1Timoteus 6:17  Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet. Net so is God in beheer van jou gesondheid; jou fisiese toestand. Luister wat God vir Moses sê: “En die HERE antwoord hom: Wie het vir die mens die mond gemaak, of wie maak stom of doof, of siende of blind? Is dit nie Ek, die HERE, nie? Eksodus 4:11. God besluit om Trofimus en ook Paulus se doring in die vlees,  nie te genees nie. Paulus moes leer dat God se genade genoeg is. My vertroue moet in Hom wees en nie in die gawes wat uit sy hand kom nie. Dit is nie jou geld, jou predikant, jou dokter of jou verstand wat jou red nie. Dit is God. Alles kan in ‘n oomblik verander.

Sommige mense steek kerse op en ander gaan soek stilte in die natuur om nader aan God te kom. Daar is niks verkeerd daarmee om die omgewing so in te rig dat jy waarlik kan fokus en kan stil word nie. Solank jy altyd onthou dat die natuur, die sagte gloed van die kers, die pragtige melodie, die kerkgebou of self die aanraking van ’n geliefde,  nie God is nie. Dit is alles dinge waardeur ek God kan ervaar, maar God is veel meer as dit. As jy hierdie dinge aanbid, sal jy die pad byster raak wanneer die woestynwind waai en die melodie verander in ’n kakofonie.

“Boeke van die leke”

Die kerk het, soos by die reformasie, nodig om weer aan sy lidmate die evangelie te verkondig. Dit is nodig dat die plek van prediking weer, soos met die reformasie, die belangrikste plek word. Ons glo dat dit die Gees van God is wat Sy Woord aan Sy mense sal openbaar deur die verkondiging van Sy woord. Ons is nie besig met menslike wysheid nie, maar wel met God se wysheid. Hierdie wysheid word oorgedra deur die Heilige Gees. Dit is die rede waarom kinders ook deel kan wees van die erediens en kan luister na die prediking, want dit is die Heilige Gees wat hulle sal leer. Ons hou aan met die verkondig van die evangelie aan alle mense omdat dit ’n opdrag is van God met so baie beloftes. Jesaja 55:11  so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan: dit sal nie leeg na My terugkeer nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles waartoe Ek dit stuur. 1Korintiers 1:21  Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo, te red.

Wat presies word bedoel met “boeke van die leke”? In die Rooms-Katolieke kerk het hulle gevoel dat die gewone mense nie die evangelie kan verstaan nie en daarom moes dit deur “boeke van die leke” eenvoudiger gemaak word. Beelde is geskep om mense te leer. Dit laat my baie dink aan vandag se dagstukkies. Die Woord van God is volgens sommige te ingewikkeld vir die “gewone” mense om te verstaan en dit is nodig dat iemand anders die Skrif vir jou eenvoudiger maak. Hoewel dit natuurlik so is dat ’n predikant die Woord vir jou oopbreek deur prediking op Sondae, is dit die Heilige Gees wat dit waarlik aan jou openbaar.

Jy het nodig om jou dieet dop te hou. Wat eet jy? As jy die hele tyd sjokolades eet en eet wat vir jou lekker is, gaan jy liggaamlik nie in ’n goeie toestand wees as jy ’n virus moet beveg of as jou liggaam moeilike take moet verrig nie. Die kerk se taak is om mense by vaste kos te bring en hulle te leer om self deur die Bybel te werk en alles wat hulle hoor aan die Woord te toets. Ons moenie mense wees wat val vir elke nuwe doktrine nie. Efesiërs 4:14  sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring. Hierdie is die kenmerk van mense wat hulle lewe lank op melkkos is.

 

Slot

Lees jou Bybel elke dag. Verwyder alle dooie afbeeldings uit jou lewe en fokus op die ware God. Gee gehoor aan dit wat die Woord ons leer. So baie sit in die kerk en hoor die suiwere Woord en tog is hulle na jare nog steeds nie bekwaam om te weet as God verkeerd geskilder word nie. Nie elke gedagte of opinie is korrek net omdat iemand ’n teksvers daarby kan sit nie. Hoe weet jy of dit wat geleer word die waarheid is en of dit ’n afbeelding is. In Johannes sê Jesus “As iemand gewillig is om sy wil te doen, sal hy aangaande die leer weet of dit uit God is, en of Ek uit Myself spreek. dat jy sal weet of dit wat gesê is van God afkom.” Johannes 7:17.

Is dit jou begeerte om te doen wat Hy wil hê?