Vraag 70: Die doop as teken van wassing.

Vraag 70: Wat beteken dit om met die bloed en Gees van Christus gewas te wees?

Antwoord: Dit beteken om van God vergewing van sonde uit genade te ontvang ter wille van die bloed van Christus wat Hy in sy offer aan die kruis vir ons gestort het. Verder, om deur die Heilige Gees vernuwe en as lede van Christus geheilig te wees sodat ons die sonde hoe langer hoe meer afsterwe en godvresend en onbesproke lewe.

Inleiding

Die bloed van Christus het vandag vir verskillende mense verskillende betekenisse. Ons hoor baie keer die frase: “Ek bid die bloed van Christus oor jou” of “Jy is onder die bloed van Christus” Ongelukkig het die wonderlike afwassing van sonde deur die bloed van Christus, vandag vir baie verander in een of ander magiese beskerming wat deur die bloed van Christus vir ons in hierdie wêreld bewerkstellig word – beskerming teen fisiese gevaar of siekte. Die bloed van Christus is egter vir die gelowige ‘n teken van die vergifnis van sonde. Vergifnis wat onmoontlik is sonder die offer (bloed) van Christus.

Die bloed is vergifnis

As gelowiges smag ons na vergifnis. Ons verstaan dat, soos Dawid sê, ons teen God alleen gesondig het. Psalm 51:6  Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oëOok in dieselfde Psalm sê Dawid dat sy begeerte is dat God hom sal was van sy ongeregtigheid en sal reinig van sy sonde. Hierdie begeerte kan net in die gelowige se hart wees. Ons is nie soos die wêreld net hartseer oor die gevolge van ons sonde nie, maar oor die Een teen wie ons gesondig het. Mens kan baie keer, as jy met iemand praat, agterkom dat sy grootste hartseer die gevolge van  sy sonde is. “My buite-egtelike verhouding het my huwelik gekos” of  “my drankmisbruik het my familie verwoes.” Die ongewenste swangerskap, die werk wat jy verloor het a.g.v. diefstal en so kan ons vele voorbeelde opnoem. Al hierdie dinge sal noodwendig droefheid veroorsaak, maar vir die gelowige is dit  nie die belangrikste rede vir my droefheid nie. Daarom praat Paulus van droefheid volgens die wil van die Here. 2Korintiers 7:10  Want die droefheid volgens die wil van God werk ‘n onberoulike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood.

Die bloed is lewe

Die vergifnis van sonde ontvang ons deur die wassing van Christus se bloed, wat gedemonstreer word in die doop. Hier moet ons verduidelik dat die bloed van Christus te make het met die lewe wat Christus vir my gegee het. In die Ou Testament word vir ons vertel dat die lewe in die bloed is. Levitikus 17:11  Want die siel van die vlees is in die bloed, en Ek het dit aan julle op die altaar gegee om vir julle siele versoening te doen; want die bloed bewerk versoening deur die siel. Die siel is die lewe van die persoon. Dit is dan ook die rede hoekom ’n dier se bloed moes vloei vir die sonde van die person asook die volk. Dit alles was ’n heenwysing na die Een wat sy lewe sou gee vir die sonde van baie. Hebreërs 12:24  en by Jesus, die Middelaar van die nuwe testament, en die bloed van die besprinkeling wat van beter dinge spreek as Abel. Hierdie gedeelte sê Sy bloed spreek van beter dinge as Abel. God sê Abel se bloed  roep uit teen Kain wat hom vermoor het. Genesis 4:10  En Hy sê: Wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na My van die aarde af. Hier word Jesus se bloed teenoor Abel se bloed gestel en vertel dat Jesus se bloed meer uitroep as die van Abel. Dit word uitgeroep oor my lewe as gelowige en God hoor dit. Die wassing deur Sy bloed gee die gelowige sekerheid aangaande sy verlossing.

Die bloed is Liefde

Verder wys die wassing vir my die liefde van Christus. Johannes 3:16 Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Openbaring 1:5  en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die Owerste oor die konings van die aarde! Aan Hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. Hierdie wassing vind aanhoudend plaas en ek word elke oomblik gereinig van my sonde. Die profete het van hierdie reiniging getuig. Sagaria 13:1  In dié dag sal daar ‘n geopende fontein wees vir die huis van Dawid en vir die inwoners van Jerusalem teen sonde en onreinheid. Christus sou hierdie fontein wees wat ons as gelowiges sou reinig.

Gewas deur die Gees

Ons word verder ook gereinig deur die Heilige Gees. Hierdie is ook ’n aanhoudende proses in elke gelowige se lewe en word ook deur die doop uitgebeeld. Johannes 1:33  En ek het Hom nie geken nie; maar Hy wat my gestuur het om met water te doop, Hy het aan my gesê: Op wie jy die Gees sien neerdaal en op Hom bly, dit is Hy wat met die Heilige Gees doop. Jesus vertel Sy volgelinge dat as hulle nie deur die Heilige Gees gebore is nie, hulle nie in God se koninkryk sou ingaan nie. Johannes 3:5  Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Dus vertel die doop my dat ek deur Sy bloed gewas is en deur die Heilige Gees lewendig gemaak is. Net soos wat ‘n baba net een maal gebore word, is die lewend maak uit die dood van sonde ’n eenmalige proses. Dit word alleenlik deur die Heilige Gees bewerk. Nou moet die baba groei en grootword. Hierdie proses is ook ‘n aaneenlopende proses tot die dag van ons dood. Ook hierdie proses is die werk van die Heilige Gees.  Ons as gelowiges word nou deel van die liggaam van Christus gemaak. 1Korintiers 12:13  Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge. Paulus verduidelik aan die Korintiër gemeente dat hulle in die wêreld eers geleef het en sondaars was, maar dat dit alles verander het toe hulle wederbaar is. 1Korintiers 6:11  En dit was sommige van julle; maar julle het jul laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God.

 Die Gees se werking van wassing word vir ons vanuit die Skrif aangetoon as die proses van heiligmaking. Romeine 6:4  Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel. Die lewendig maak is dus nie net iets wat plaasvind en daarna leef ek soos wat ek voorheen geleef het nie. Jy kan nie lewendig gemaak word en lewe soos ’n dooie nie. Net so belaglik as wat dit is, is die gedagte dat iemand ’n kind van die Here kan wees, wat lewendig gemaak is deur die Gees, maar wat geen geestelike lewe toon nie. My ou lewe is begrawe en ek het ’n nuwe lewe wat ek nou leef. Ek het nuwe begeertes, nuwe denke.

Slot

Opgewek, gereinig en geliefd deur die bloed van Christus. Dit is soveel meer as die fiktiewe bewaring van fisiese omstandighede en probleme. Dit is LEWE. Dit beteken elke sekonde van elke dag, tot die dag van ons dood, is ons en word ons geheilig. Onverdiend, uit genade onbeskryflik groot, tot ons tot volmaaktheid sal kom in die ewige teenwoordigheid van God.