Sondag 26 Wat beteken die doop?

Vraag 69: Hoe word jy in die heilige doop daarop gewys en daarvan verseker dat die enige offer van Christus aan die kruis jou ten goede kom?

Antwoord: So: Christus het die uitwendige waterbad ingestel. Daarby het Hy beloof dat ek net so seker met sy bloed en Gees van die onreinheid van my siel, dit is, van al my sondes, gewas is as wat ek uitwendig met die water gewas is, wat die vuilheid van die liggaam wegneem.

Inleiding

Geen mens kon die ou verbond verander nie. Die ou verbond kon alleenlik deur en in Christus vernuwe word en sy volle betekenis kry. Ons moet baie versigtig wees om die ou en nuwe verbond totaal los te maak van mekaar. Ek wil dit graag aan die hand van die volgende illustrasie demonstreer: ‘n Persoon wat met vakansie was wil graag sy vakansie met sy vriende deel en hy doen dit met behulp van foto’s om vir hulle te wys waar hy oral was en wat hy alles gedoen het. Die persoon wat sy vakansie met sy vriende deel het nie die foto’s nodig om sy verhaal te vertel nie, maar die foto’s maak die verhaal soveel duideliker. Net so sal die foto’s alleen nie eintlik vir sy vriende sin maak sonder sy gepaardgaande verduideliking nie.  Al het hierdie voorbeeld gebreke is die foto’s vir my soos die Ou Testament en die Nuwe Testament is soos die persoon wat sy vakansie verduidelik. Die Ou Testament verryk ons verstaan van die Nuwe Testament en die Nuwe Testament verryk ons verstaan van die Ou Testament.  Jy kan net met die Nuwe Testament by Christus uitkom. As Christus jou oë egter nou oopmaak vir die Ou Testament val daar skille van jou oë af en as jy dit dan weer lees ontdek jy soveel meer, omdat die Nuwe Testament jou die foto’s van die Ou Testament ten volle laat verstaan. As ons kyk na die twee sakramente en wat dit beteken sal ons ook sien hoe die Ou Testament verlig word en sal ons ervaar hoe die Ou-Testament  die Nuwe-Testamentiese verstaan van die sakramente verryk.

Twee sakramente: Die doop

Daar is twee sakramente in die Nuwe Testament naamlik die doop en die nagmaal. Ons sal in die volgende paar weke eerstens kyk na die doop en wat dit beteken.

Sonder die kruis het die doop, en ook soos ons later sal sien, die nagmaal, geen betekenis nie. Die doop wil ons op ’n sigbare manier wys wat Christus vir ons kom doen het. Die doop is ingestel deur Christus. Hy gee die opdrag aan sy volgelinge om die doop te gaan bedien. Mattheus 28:19  Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. Die doop wys daarop dat ek deur Sy bloed en deur die Gees gewas is van my onreinheid en sonde. Handelinge 2:38  En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Die doping van die Gees vind saam met wedergeboorte plaas en is nie afhanklik van enige uitwendige daad of poging van die mens se kant nie. Die ontvang van die Heilige Gees is ’n gawe, ’n geskenk, wat ek ontvang by die wedergeboorte – ’n gebeurtenis wat slegs kon plaasvind deur die werking van die Heilige Gees.

Sterf van die oue

By wedergeboorte sterf die ou mens en die nuwe mens staan op. Ons sterf dus saam met Christus aan die kruis en word saam met Hom lewendig gemaak. Romeine 6:3-4  Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie?  Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel. Hier is die beeld van die Israeliete wat deur die Rooisee trek so vêr reikend. Hulle laat hulle ou lewe van slawerny agter en volg Moses na ’n nuwe lewe. Die hele redding uit Egipte was moontlik gemaak deur God se werk en net so is dit ook met die verlossingswerk in Christus. Petrus sal hierdie verlossing, wat uitgebeeld word deur die doop, verder verryk deur dit te vergelyk met die ark waardeur Noag gered is. Die ark is Christus en in Christus is Noag en sy familie gered. Hulle het deur die water gekom na hulle verlossing en nuwe lewe. 1Petrus 3:21  waarvan die teëbeeld, die doop, ons nou ook red, nie as ‘n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as ‘n bede tot God om ‘n goeie gewete—deur die opstanding van Jesus Christus. Is dit die doop wat my red of is dit dit waarna die doop wys wat my red? Net soos die water die ou wêreld vernietig het en omdat Noag en sy familie in die ark was, hul na die nuwe wêreld begelei het, net so is die doop ’n beeld van die ou lewe wat weggewas is en die nuwe lewe in Christus waarvan ons nou deel gemaak is.

Die doop van Johannes

Johannes die Doper wys daarop dat hy met water gedoop het maar dat die een wat na hom kom met Heilige Gees sou doop. Johannes 1:33  En ek het Hom nie geken nie; maar Hy wat my gestuur het om met water te doop, Hy het aan my gesê: Op wie jy die Gees sien neerdaal en op Hom bly, dit is Hy wat met die Heilige Gees doop. Johannes se doop was die doop van bekering waar die individu erken het dat hy gevul is met sonde. Markus 1:4  Johannes het gekom en was besig om in die woestyn te doop en die doop van bekering tot vergifnis van sondes te verkondig. Die Jood moes dus erken dat hy vol sonde was en nodig het om gewas te word om gereed te wees vir die koms van die Messias. Dit was dan ook die rede hoekom die Fariseërs nie wou kom om deur hom gedoop te word nie. Hulle het geglo hulle dade is genoeg om hulle geregtigheid voor God te verdien. Dus verskil die doop van Johannes en doop van Jesus. Om dit eenvoudig te maak –  die doop van Johannes wys op die wassing wat nodig is en die doop van Jesus wys op die dood wat nodig is tot vergifnis van sondes. Daarop was Johannes die voorloper na Christus. Hy moes die mense voorberei vir die koms van die Een wat hulle sondes, wat hulle erken het deur na hom te kom om gedoop te word, in Hom sou dra aan die kruis.

Slot

Die doop deur water is dus ’n teken, nie redding self nie. Die water is ’n teken van reiniging, reiniging vir elkeen wat deur wedergeboorte hul skuld besef en dit laat afwas deur die bloed van Jesus Christus. Soos wat water in die Rooisee ’n teken was van hul redding uit Egipte en die Ark van Noag ’n teken was van God se Redding deur Jesus Christus, so is die water in die Nuwe verbond ’n teken dat net soos ek nou uitwendig gewas is van vuilheid, ek ook van binne gereinig is van alle vuilheid en ongeregtigheid van my siel. Nou kan die sakrament van die doop my herinner aan daardie redding en dat ek nou skoon gewas van liggaam en siel in ’n liefdesverhouding met God kan wees.

Dit is God se belofte aan elkeen van ons.