Vraag 65. Preek vir dooies?

Terwyl ons slegs deur die geloof deel aan Christus en al sy weldade kry, waar kom so ‘n geloof dan vandaan?

Antwoord: Die Heilige Gees werk dit in ons harte deur die verkondiging van die heilige evangelie en versterk dit deur die gebruik van die sakramente.

Inleiding

Daar is baie dinge wat ’n mens kan doen. Daar is baie emosies wat die regte musiek en atmosfeer kan wakker maak. Met die regte dieet en oefeninge en self operasies kan ons ons liggame verander en met die regte grimering kan mense vandag hulself totaal herskep. Self motiverings praatjies en boeke moedig mense gereeld aan dat indien hulle op die positiewe in plaas van die negatiewe fokus hulle al hul drome kan bereik. Geen wonder dat die kerk ook die idee (bewustelike of onbewustelik) by mense geskep het dat hulle geloof kan skep nie. Wat sê die Woord egter hieroor?

Ons probeer Geestelik bou op ’n wêreldse manier

Wat word hiermee bedoel? Ons probeer allerhande programme om mense betrokke te kry by die kerk om mense gelowiges te “maak”.  Daar is ’n boek geskryf deur iemand wat spesifiek gaan navorsing doen het oor wat presies die wêreld graag in die kerk wil sien, hoor en ervaar. Die boek was ’n topverkoper en die programme daarin is slaafs deur talle kerke geïmplimenteer om die wêreld te “lok” na die evangelie. Baie eredienste lyk meer soos ’n rock konsert as ’n plek van aanbidding. Ligte en atmosfeer  word gebruik om emosie te wek en sodoende ’n reaksie uit te lok. Die kansel staan nie meer in die middel van die gebou nie, maar eerder op die kant, dis nou indien daar nog enigsins ’n plek vir die oudmodiese styl is. Ons het mos aanbeweeg en mense is nie meer soos jare terug nie. Jy moet visuele tegnieke gebruik om mense se aandag te hou. Werk op hulle emosie en dinge sal gebeur. Emosie is egter een van daardie dinge wat binne ’n oogwink kan verander indien dit nie geanker is in iets dieper as musiek en atmosfeer nie. Kyk maar net na Jesus se gelykenis van die saaier waar die saad wat op die rotsagtige plekke gesaai is die boodskap met blydskap aanvaar en dan weer wegval.

Ware emosie begin by gebrokenheid

Dit is dus belangrik om te besef dat emosie nie altyd negatief is nie. Indien emosie ’n uitvloeisel is van ’n hart wat gebreek word deur die Skrif is dit ’n wonderlike verskynsel. 2Korintiers 7:9  Nou is ek bly, nie omdat julle bedroef was nie, maar omdat julle bedroef was tot bekering, want julle was bedroef volgens die wil van God, sodat julle deur ons in niks skade gely het nie. Paulus skryf dat die mense droefheid ervaar het volgens die wil van die Here. Die wil van die Here is geopenbaar in die Skrif en dus is hulle hartseer omdat hulle die Skrif verstaan het en dit hulle aangespreek het rakende hulle lewens. Emosie sonder die anker van Skrifwaarhede is tydelik en die persoon sal net beweeg na die volgende emosionele “high”.

Ware emosie begin by die verstaan van wie jy is

Die Bybel is duidelik oor die mens se toestand sonder Christus. Die mens is dood in sy sonde en kan niks wat geestelik is ervaar of een tree na God neem nie. Elke mens se toestand vanaf geboorte is ’n toestand van dood a.g.v. Adam se sonde. Romeine 5:12  Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Dus kan geloof nie uit die mens sy oorsprong hê nie. In Efesiërs 2 verduidelik Paulus hierdie werklikheid aan die gemeente en bevestig hy aan hulle dat hulle lewendig gemaak is en dat dit nie iets is wat hulle veroorsaak het nie. Efesiërs 2:1  En julle het Hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes. Hy bevestig dit in die vierde en vyfde vers weer. Efesiërs 2:4-5  Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus—uit genade is julle gered. As gelowiges was ons dus dood in ons sonde en ons is lewendig gemaak deur God op grond van Sy liefde en nie deur iets wat ons gedoen het nie. Kan jy verstaan hoekom dit sal dwaas wees om op enige menslike manier dooie mense te probeer lewendig kry deur iets wat die kerk orkestreer. Niemand kan die nuwe koninkryk sien sonder wedergeboorte nie. Joh 3:5  Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.

Deur die dwaasheid van prediking

Nou kan daar maklik gevra word, as dit dan so is hoekom preek ons dan enigsins, is dit nie ’n menslike poging wat ons aanwend om lewe te bring nie? Anders gestel, as God die dooie lewendig maak en dit het niks met die mens se wil te make nie, waarom sal jy iets soos prediking gebruik waar mense fisies moet hoor en leer. Die rede is baie eenvoudig. Ons doen dit omdat God sê ons moet. In 1 Korintiërs skrywe Paulus aan die gemeente dat God besluit het om mense te red deur die dwaasheid van prediking. 1Korintiers  1:21  Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo, te red. Dit word baie goed geïllustreer deur die profeet Esegiël wat deur God geroep word om vir die doodsbeendere te preek. God vra Esegiël of hierdie bene weer kan lewe, waarop Esegiël antwoord ”…Here HERE, U weet dit. Esegiël 37:3. Dan sê God vir Hom om met die dor bene te praat en vir hulle te sê om die Woord van die Here te hoor. Dit is die taak van elke predikant en pastoor elke Sondag en elke gelowige elke dag. As ek voor my ongelowige familie, of kollegas by die werk staan en aan hulle die evangelie verkondig weet ek dat ek met doodsbeendere praat en dus dat lewe afhanklik is van die werk van die Gees. 1Petrus 1:23  want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. 

God het in sy almag besluit om die mens te gebruik in sy reddingswerk. Daarom doen ons dit presies soos God wil hê dit moet plaasvind. Ons wyk nie ’n jota of tittel hiervan af nie. As God verklaar dat die prediking op Sondae deur ’n man moet plaasvind dan doen ons dit so omdat God dit sê. 1Timoteus 2:11-12  Die vrou moet haar in stilte laat leer in alle onderdanigheid. Ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haar stilhou of 1Korintiers 14:34  Julle vroue moet in die gemeentes swyg; want dit is hulle nie toegelaat om te spreek nie, maar om onderdanig te wees, soos die wet ook sê. Jou vraag kan maklik wees maar hoekom? Kan vroue nie ook goeie predikers wees nie? Ja, hulle kan sekerlik wees maar dit is nie hoe God dit bepaal het nie. As Hy lewendig maak en alles van Hom afhang dan wil ek nie ’n millimeter buite die grense beweeg wat Hy bepaal het nie. Hy is God en ek is nie. Hoe dwaas sal dit nie wees as die individu begin dink dat dit hy is wat met sy voortreflike prediking of deur sy aangename persoonlikheid die lewendigmaak proses aanhelp nie. Die mens behoort terdeë te besef dat hy/sy niks na die tafel bring as hy vir ander die evangelie bring nie, slegs gehoorsaamheid aan die opdrag van God. Ons moet ons altyd herinner daaraan dat God ’n donkie kon gebruik om Bileam te waarsku en daarom kan God my ook gebruik.

Deur die gebruik van die Heilige Sakramente

Ons geloofslewe word ook verder versterk deur die gebruik van sakramente. Dit sal ons in die komende weke in diepte bespreek. Wat ek net hier wil noem is dat God hierdie sigbare tekens gee om ons geloof te verstrek. Die sigbare tekens is nie die plek waar die krag lê nie, dit is slegs ’n herinnering aan dit wat alreeds binne my lewe plaasgevind het. Die man langs Jesus aan die kruis het deur sy geloof wat hy geplaas het in Christus alreeds aan die sakramente deel gehad sonder dat hy enige sakrament gebruik het en hy sou dit nooit fisies gebruik nie.

Slot

Spreuke 3:5  Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Hy sê en ons doen dit. Hy weet watter “program” die beste gaan wees om ons geloof lewend te maak en aan die brand te hou. Hy weet, want Hy het ons gemaak. Mooi musiek en die regte atmosfeer kan emosies wakker maak, maar slegs die Gees van God kan Geloof lewend maak. Dit doen Hy deur die prediking en lees van God se Woord waar ons ontdek wie ons is en Wie God is.