Sondag 23 Wat het ek gedoen om dit te verdien?

Vraag 59: Maar wat baat dit jou nou dat jy dit alles glo?

Antwoord: Dat ek in Christus voor God geregverdig en ‘n erfgenaam van die ewige lewe is.

Vraag 60: Hoe is jy regverdig voor God?

Antwoord: Slegs deur ‘n ware geloof in Jesus Christus; sodat al kla my gewete my aan dat ek teen al die gebooie van God swaar gesondig het en nie een daarvan gehou het nie  en dat ek nog gedurigdeur tot alle kwaad geneig is, God nogtans aan my sonder enige verdienste van my kant, uit louter genade die volkome genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus skenk. Dit reken Hy my toe asof ek nooit sonde gehad of gedoen het nie, asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het wat Christus vir my volbring het. Aan hierdie weldaad het ek deel vir sover ek dit met ‘n gelowige hart aanneem.

Inleiding

“Wat baat dit jou?” Hierdie vraag vang mens so half onkant. Dit laat my dink aan iemand wat so half vermakerig-sarkasties vir iemand wil sê: “Dis nou mooi, maar wat daarvan?” of “Wat het jy nou wat ek nie het nie?” Ons leef nog steeds in dieselfde omstandighede, met dieselfde sondige natuur. Ons doen nog almal sonde en ervaar pyn, hartseer en die fisiese dood. Maar omdat ek glo in Jesus Christus se versoeningsoffer vir my sonde, is ek ‘n erfgenaam van die Ewige Lewe. Ons gaan dalk nog ’n klein rukkie, hier op aarde onderworpe wees aan dieselfde omstandighede, maar waar die ongelowige alleen hierin is, het ek ’n Vader, is ek ‘n erfgenaam, ‘n seun of dogter wat nooit alleen is nie, wat in ’n verhouding kan staan met die koning van alle konings, terwyl die ongelowige onder Sy toorn staan. Ek is geregverdig.

Geregverdig

Verstaan ons wat dit beteken dat ons regverdig is voor God? Bring dié kennis ’n verandering in jou lewe te weeg? Hoe meer ek dit verstaan hoe meer vrede en dankbaarheid behoort daar in my lewe te wees.

As ek nie verstaan dat ek ten volle geregverdig is en dat dit ’n werk van Christus is en nie iets wat ek gedoen het of moet doen nie, sal my gewete my aanhoudend aankla. Ek is soos die jongste seun wat alles wat my Vader aan my gegee het misbruik het en uitgegee het op die wêreldse dinge. Hoe sal ek kan terugbetaal vir wat ek gedoen het. Al woon ek in my Vader se huis sal ek nog steeds op ’n daaglikse basis aangekla word oor my verlede. Niks kan vergoed vir een sonde wat ek gedoen het nie. Nie net die verlede nie, maar ook my hede en toekoms is nie vry van sonde nie. Paulus sê tereg in Romeine 7:15  Want wat ek doen, weet ek nie; want wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek. Hierby sluit die verhaal van die verlore seun goed aan. Die seun ontvang van sy vader wat hy nie verdien nie. Lukas 15:22  Maar die vader sê vir sy diensknegte: Bring die beste kleed en trek hom dit aan, en gee ‘n ring vir sy hand en skoene vir sy voete.

Hy ontvang die beste kleed. Dit is interessant om te kyk na die verhaal van Genesis nadat Adam en Eva gesondig het, is dit God wat vir hulle bedek in hulle naaktheid. Genesis 3:21  En die HERE God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek. Hierdie was ’n vooruitskouing na die kleed waarmee Christus ons sou kom bedek. Hy sou ons sonde op Hom neem en ons in sy kleed van geregtigheid klee. Die ring aan sy vinger dui daarop dat die seun ’n erfgenaam word van sy vader en die skoene dat hy nie meer ’n slaaf is nie. Dit is ’n tema wat oor en oor herhaal word in die Bybel dat ons mede-erfgename en nie meer slawe van die sonde is nie, maar vrygekoop is deur die Lam. Het die jongman enige iets verdien? Het hy verdien dat sy pa aangehardloop kom as hy hom op ’n vêr afstand sien aankom, iets wat onvanpas was vir ’n man van sy statuur? Die seun se vrede kan van daardie dag nie meer in homself wees nie, nie in iets wat hy gedoen het nie. Hy kan rus in die feit dat sy vader hom vergewe, geklee en beloon het voordat hy self enige iets kon doen. Romeine 3:23-24  want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is.

As my vrede en gemoedsrus daarin is dat ek dink ek iets vir my regverdigmaking gedoen het, sal my vrede net tydelik wees. Wat as ek sondig? En ons sondig elke dag.

Deur geloof alleen

Wat moes die verlore seun doen? Hy moes in geloof aanvaar dit wat sy vader vir hom gedoen het en gesê het. Romeine 1:17  Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is: Maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Geloof is om te aanvaar wat God van my as Sy kind verklaar. Romeine 5:1-2  Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus; deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan; en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God.

Nie uit verdienste nie

Alles wat ek ontvang, ontvang ek op grond van wat Christus gedoen het. Ek ontvang dit uit genade asof ek self, soos Hy, nooit sonde gedoen het nie. 2Korintiers 5:21  Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom. Die mees ongelooflike ruiltransaksie het aan die kruis plaasgevind. Hy het my sonde geneem en Sy lewe van geregtigheid vir my gegee. Hierdie ruiltransaksie het plaasgevind sonder enige verdienste van my kant af en daarom kan ek dit nie verloor nie. As my redding en geregtigheid van my afhang sou ek dit kon verloor, maar nou is dit nie op grond van iets wat ek gedoen het nie. Alles is op grond van God se werk. Hy, Vader en Seun, wat nie alleen my vashou nie, (Johannes 10:28-29  En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My vader wat hulle aan My gegee het, is groter as almal; en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie) maar ook nooit van gedagte verander nie. Hy wat die goeie werk begin en sal voleindig. Filippense 1:6  omdat ek juis hierop vertrou, dat Hy wat ‘n goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus.

Maar uit genade….

Die vraag wat baat dit my kan dus eenvoudig beantwoord word dat dit my vrede en rus is. Dat al kla my gewete my aan ek dit na die Woord kan neem en verklaar dat ek regverdig is, omdat God my in Christus Jesus regverdig verklaar het.

Wat baat dit my? Dit baat my my Lewe – vry van vrees en aanklag – vol rus en vrede en oorwinning. ‘n Lewe vir Ewig as erfgenaam saam met Christus.