Sondag 22 ‘n Lewe wat nooit eindig nie?!

Vraag 57: Watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou?

Antwoord: Dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus, sy Hoof, opgeneem sal word nie, maar ook hierdie selfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word.

Inleiding

Die finale onbekende sekerheid is die dood. Vir die meeste mense is dit hul grootste vrees. Mense verslind boeke waarin beweer word dat iemand dood was en die hemel of hel beleef het. Mense wat beweer dat hulle kennis het oor hoe dit aan die “anderkant” lyk, mense wat “Narnia” besoek het en die res van ons kom inlig hoe wonderlik of afgryslik dit is wat vir jou wag die oomblik as jy fisies sterf.  Sommige vrae is belangrik, ander minder belangrik. Sommige vrae kan volledig beantwoord word en ander nie. Sommige dinge sal ons aan hierdie kant van die ewigheid nie verstaan nie. Al wat ons met sekerheid kan sê rakende die lewe na die dood, is dit wat die Bybel, die onfeilbare Woord van God, ons leer. Enig iets anders is bespiegeling en die meeste van die kere sensasie – gemik om geld te maak uit die mens se onsekerheid en vrees vir die dood.

Ons liggaam

Ons fisiese liggaam is so broos. Hierdie fantastiese masjien, kan binne sekondes breek. Hoeveel van ons het nie al die ongeloof en skok ervaar wanneer jy hoor dat iemand wat nog oomblikke gelede voor jou was – GELEWE het – skielik gesterf het nie. Ons weet dit is verseker dat elkeen van ons sal sterwe. Die manier waarop dit gaan gebeur is egter nie aan ons bekend nie. Indien iemand sou beweer dat hulle nooit sal sterf nie, sal ons dink so ’n persoon is mal. Jesus staan egter voor die Jode en bely dat as iemand in Hom glo hy/sy nooit sal sterwe nie. Johannes_8:51  Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as iemand my woord bewaar, sal hy die dood in der ewigheid nie sien nie.

Geestelik teenoor fisies

Hul onmiddellike reaksie is dat dit onmoontlik is, aangesien selfs die mees goddelike manne, soos onder andere Abraham, almal gesterf het. Die probleem met die Jode van Jesus se dag, en ook met die meeste mense vandag,  is dat hulle nie die geestelike kan begryp nie, maar slegs die fisiese. Hulle het hulle vas gestaar in die fisiese realiteit van die dood van die vlees. Jesus was egter besig om te praat van ’n lewe in Hom wat vir ewig sal aanhou al kom hierdie fisiese liggaam tot ’n einde. ’n Mens sou kon vra of die Jode dan nie ’n idee gehad het van die lewe na die dood nie? Job, wat as een van die oudste boeke bestempel word, vertel ons al van die lewe na die dood. Job 19:25-26  Maar ek, ek weet: My Verlosser leef; en Hy sal as laaste oor die stof opstaan. En nadat hulle so my vel afgeskeur het, sal ek nogtans uit my vlees God aanskou. Daar is baie wat ons oor hierdie gedeelte kan sê, maar ek wil spesifiek hê ons moet kyk na die feit dat Job verstaan het, dat as hy sou sterf,  hy God sou aanskou. Job verstaan dat as hy sou sterf hy sy vlees(liggaam) sou verlaat en God sou sien. Ons kan ook kyk na Henog wat met God gewandel het en God wat hom in die hemel opgeneem het. Genesis 5:24  En Henog het met God gewandel; en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Dit word ook aangehaal in Hebreërs in die Nuwe Testament “Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie; en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het; want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het.” Hebreërs 11:5. Dan is daar ook die bekende gedeelte van Elia wat met die vuurperde in die hemel opgeneem is. Dit is dus duidelik dat die Jode van Jesus se tyd, geen verskoning gehad het om nie te verstaan wat Jesus geleer het nie. Die probleem van Jesus se dag, net soos vandag,  is dat mense meer vertroue plaas in wat mense leer en skryf as wat in die Woord van God staan. Selfs sommige gelowiges moet bely dat hulle nog nie eers een keer deur die Woord gelees het nie. Hoe kan ons begin om God te leer ken as ons nie Sy besondere openbaring van Homself bestudeer nie.

In die Nuwe Testament word daar nog verder lig gewerp op die onderwerp van die siel en gees wat aanhou lewe. Jesus vertel die verhaal van Lasarus ’n bedelaar en wat homself bevind in ’n plek van vrede. Lukas 16:22  En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. Of Jesus wat vir die man langs Hom aan die kruis se “…Voorwaar Ek sê vir jou, vandag sal jy saam met My in die Paradys wees. Lukas 23:43. Paulus skryf ook aan die Korintiër gemeente en sê dat dit vir die gelowige verkiesliker is om by die Here te wees as om in die liggaam te wees. 2Korintiers 5:8  Maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon.

Verheerlikte liggaam

Die misverstand kom waar ons die gedeeltes wat oor die opwekking van die liggaam handel, verwar met die onsterflikheid van die gees en siel van die mens. Die Bybel leer ons dat ons liggame nuut gemaak sal word by die wederkoms van die Here. Filippense 3:20-21 Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp. Hierdie liggaam van my gaan dus totaal vernuwe word, net soos wat met Jesus se liggaam gebeur het na Sy opstanding. Filippense 3:21  wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp. Hy verskyn aan sy dissipels terwyl hulle toegesluit is in ’n vertrek en Jesus kan daardeur beweeg en tussen hulle staan. Johannes 20:19  En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week en die deure waar die dissipels vergader het uit vrees vir die Jode, gesluit was, het Jesus gekom en in hul midde gestaan en aan hulle gesê: Vrede vir julle! Hierdie nuwe liggame sal ook nie meer pyn en siekte en hartseer ervaar nie. Openbaring 21:4  En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Wat ’n wonderlike tuiste sal dit nie wees nie.

‘n Vooruitsig, nie ’n straf

Die vraag wat gevra moet word, is waarom gelowiges nie uitsien na hierdie dag nie? Waarom lyk ons net so treurig soos die wêreld as ’n gelowige sterf? Chrysostom, een van die kerkvaders, was juis hieroor ontsteld. Hy betreur dit dat Christene net so hard huil by begrafnisse as ongelowiges en wonder wat die Jode en heidene van hulle dink. Is die Lewe in Christus wat vir ewig voortduur werklik ’n realiteit? Paulus skryf oor presies dieselfde tema aan die Tessalonisense gemeente as hy sê: “Maar, broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenes nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie.” 1Tesselonisense 4:13

Slot

Ja, ons liggaam sterf en sommige van ons ervaar alreeds hoe ons liggaam agteruitgaan. Dit wat ek met gemak kon doen toe ek jonk was, is nou moeilik en sal waarskynlik oor ‘n paar jaar vir my heeltemal onmoontlik wees. Hierdie liggaam is net ’n tydelike woning van ons gees wat ewig is. Die gelowige STERF nooit. Net ons liggaam – ‘n tydelik woning, sterf. Dan met die wederkoms van Christus sal ons verheerlikte liggame ontvang, sonder gebrek en pyn. Volmaak, soos wat Hy volmaak is.

Glo dit en leef voluit sonder vrees vir die dood wat niks meer mag oor jou het nie.