Vraag 55 Kerk familie?

Antwoord: Ten eerste dat die gelowiges, almal saam en elkeen afsonderlik, as lede met die Here Christus gemeenskap en aan al sy skatte en gawes deel het. Ten tweede dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend.

Inleiding

In die vorige blog inskrywing het ons gepraat van die “Heilige Algemene Kerk” en wat ons daaronder verstaan. Elke gelowige moet verstaan dat “Kerk wees” begin by jou as individu. Jy as gelowige is Kerk. Daarom het elke gelowige deel aan alles wat God ons belowe in Sy Skrif. Alles wat God Sy Kerk belowe is ‘n belofte vir jou as individu. Al die geestelike skatte wat in die hemel is, het Hy uitgestort oor sy Kerk – oor jou as gelowige.

Individueel Kerk

Soos wat jy op die oomblik sit en hierdie inskrywing lees, is jy, indien jy ‘n gelowige is Kerk, maar ook deel van God se Kerk. Jy is die Bruid van Christus, maar ook deel van die Bruid van Christus. Niemand is  meer Kerk as iemand anders nie. Hoe baie hoor ons dat ’n gelowige vir iemand sal vra om namens hom/haar te bid. Baie keer sal individue die predikant, pastoor of geestelike leier vra om namens hulle te bid asof een persoon meer die oor van God het as ’n ander. As jy wonder oor die krag van ’n gelowige se gebed kyk wat Jakobus sê rakende die gebed van ’n gelowige. Jakobus 5:17  Elía was ‘n mens net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie, en dit het op die aarde drie jaar en ses maande lank nie gereën nie.  Die skrywer maak dit duidelik dat Elia ’n mens net soos ons was. Daar is nie groter en kleiner gelowiges nie. Daar is wel volwasse en onvolwasse gelowiges en gelowiges wat meer in heiligheid wandel. Tog verander dit nie aan my status in Christus nie, al beïnvloed dit ’n klomp ander aspekte waarby ons op ’n later stadium kan stilstaan. Baie gelowiges verstaan hierdie konsep verkeerd en wil nou op hul eie as Kerk funksioneer. God se Woord verbied egter hierdie tipe isolasie. God weet hoe Hy ons gemaak het en dat ons as ’n gemeenskap soveel sterker is.

Gemeenskap Kerk

God gee ’n opdrag in sy Woord en dit is dat ons nie die gemeenskap van gelowiges mag versuim nie.  Ek mag dus nie, omdat ek as individu ook Kerk is, op my eie, of ek en my vrou alleen, of ons as familie op ons eie afgesonder van ander gelowiges, funksioneer en dink dat ek gehoorsaam aan God se bevel is nie. In ons gemeenskap met mekaar is ons ook in gemeenskap met God. 1 Johannes 1:3  wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê; en ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. Die Drie-Eenheid was van ewigheid in gemeenskap met mekaar. God in Sy almag en liefde beslis dat Hy die mens wil deel maak van hierdie verhouding. God se uitverkiesing, Christus se sterwe en opstanding en die Heilige Gees se opwekking van ons geestelike toestand uit die dood en Sy leiding na heiligheid, was alles deel van die plan om ons in gemeenskap te bring met Hom. Hy is elke gelowige se Vader, elke gelowige se Verlosser en elke gelowige se Leidsman. Daar is dus geen manier om in verhouding met Hom te staan en los te staan van ander broers en susters in Christus nie. Dit sou wees soos om vir jou ouers te sê:” Dit is wonderlik dat ek julle kind kan wees, maar moet net nie verwag dat ek my mede broers en susters gaan liefhê nie. Ek sal net met julle praat en in verhouding met julle staan.” Deel van die gelowige se pad van heiligmaking is die skawing van my persoonlikheid, die ontwikkeling van my geestelike karakter en die afsterf van die eie ek. Hierdie proses kan alleenlik in my geestelike familie opset plaasvind. Hierdie vorming is om al meer soos Christus te lyk. Filippense 2:4-8  Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander s’n. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het Homself ontledig deur die gestalte van ‘n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword; en in gedaante gevind as ‘n mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis.

Ons leer ook van God se liefde vir ons, as onwaardige skepsels, in ons saamleef met ander. Wat is ’n beter leerskool as om ander lief te hê, om te gee, te versorg, te vergewe – dié wat dit baie keer ook nie verdien nie? So baie keer hoor jy dat gelowiges sê dat so en so dit nie verdien nie. En JY? Verdien jy enige iets van wat God vir jou gegee het? Wat ’n voorreg om te gee soos wat God vir jou uit genade gegee het. Om te vergewe soos wat God jou onverdiend vergewe het.  Wat Christus vir ons as Sy bruid kom doen het, sal ons nooit kan begryp nie. Die ongelooflike is dat Hy nie net Sy lewe aan die kruis kom gee het nie – nee, die Woord vertel ons soveel meer. Romeine 8:32  Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal Hy nie saam met Hom ons ook alles genadiglik skenk nie?

Die Kerk al is dit versprei oor eeue, lande, nasies, volke en tale vorm saam deel van die liggaam van Christus. 1Korintiers 12:12  Want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Ons kan dus die Kerk nooit verdeel of probeer verdeel nie. Net so onmoontlik dat ’n arm op sy eie kan leef kan ’n gelowige op sy eie voortbestaan.

Geestelike gawes in diens van ander

Die Bybel roep ons ook op om ons gawes te gebruik in diens van die plaaslike kerk. Die plaaslike kerk bestaan net so ook nie uit een individu wat alles doen nie. Die vraag wat jy jouself as gelowige moet afvra is of iemand jou gawe sal mis as jy nie meer daar is nie. Ons almal kan nie preek, of voor baie mense praat nie. Daar is gelowiges was ander kan inspireer, wat ander kan besoek as hulle siek is, wat ander kan bedien, wat mense kan laat welkom voel en so kan ons aanhou. Party het die gawe om te vermaan, party het God geseën met finansies sodat hulle met ander kan deel. Romeine 12:6  En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is: is dit profesie, na die maat van die geloof; of bediening, in die werk van bediening; of wie leer, in die lering; of wie vermaan, in die vermaning; wie uitdeel, in opregtheid; wie ‘n voorganger is, met ywer; wie barmhartigheid bewys, met blymoedigheid. Die gesindhede waarsonder my gawe nutteloos is, is altyd dankbaarheid en blydskap. Romeine 12:9-11  Laat die liefde ongeveins wees; verafsku wat sleg is; hang die goeie aan; wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde; die een moet die ander voorgaan in eerbetoning; wees nie traag in die ywer nie; wees vurig van gees; dien die Here.

Slot

Op die ou ent besef elke gelowige dat wat ons ook al teenoor mekaar doen, doen ons eerstens vir die Here en nie vir mense nie. Daarom, as Jesus vertel van die finale oordeel in Mattheus 25, vertel Hy dat die wat gedoen het wat van hulle gevra is, die antwoord sal ontvang dat wat hulle gedoen het vir hulle broers/susters hulle gedoen het vir Hom. Mattheus 25:40  En die Koning sal antwoord en vir hulle sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen.

Ons is die liggaam, ons is die Kerk – Jy is die Kerk. Eerstens wil ek dan vir jou vra – hoe lyk jou Kerk? Het jy gemeenskap met die lewende God, want dit is wat Kerk wees beteken. Ten Tweede, is jy deel van ’n gemeenskap van gelowiges waar jy saam die Here kan dien in liefde en in Waarheid as deel van die liggaam van Christus? Indien nie – is jy ongehoorsaam, want dit is God se opdrag aan elke gelowige. Sluit aan by ’n plaaslike gemeente waar die Woord suiwer verkondig word en laat ons saam God se liefde wys aan ’n wêreld wat sonder Christus verlore sal gaan.