Vraag 101 Heilig, Heilig, Heilig

Waarvoor bid ons in die eerste versoek?

In die eerste versoek (Laat U Naam geheilig word) bid ons dat God ons en ander in staat sal stel om Hom te verheerlik in alles waarin Hy homself openbaar; en dat Hy alles sal oorheers vir Sy eie glorie.

Inleiding

Die Woord heilig in die Hebreeus (Ou Testament) beteken om “afgesonder, anders as ander, of vir besondere gebruik” te wees. As daar ’n vurk in die tempel gebruik moes word, is ’n gewone vurk gevat en dit is deur die priester afgesonder vir gebruik net in die tempel. Die vurk sou dan heilig wees, omdat dit net vir die spesifieke gebruik in die tempel was. In die Grieks (Nuwe Testament) beteken die woord “om afgesonder te wees, ontsag, verhewe of totaal anders.” Ons kan sien hoe hierdie twee woorde baie dieselfde betekenisse het in die Ou en Nuwe Testament. Wat is ons versoek aan God en die gevolglike opdrag aan onsself as ons vra “Laat U Naam geheilig word?”

God is heilig

Hoekom vra ons dat God se naam geheilig moet word? Dit is baie duidelik vanuit die Skrif dat God alreeds heilig is. So hierdie versoek aan God is nie sodat Hy meer heilig moet word nie, maar wel dat Hy vir my meer heilig moet word. Dat ek in alles wat ek doen en sê en is, God se heiligheid sal reflekteer. Dit is ons diepste versoek aan God dat ander in ons lewens en in alles wat God van homself aan die mens openbaar, God se heiligheid sal sien. In die Ou en Nuwe Testament as iets twee keer na mekaar genoem word, word die leser opgeroep om op te let, want iets belangriks gaan nou gesê word. In die Johannes evangelie hoor ons baie dat Jesus sê “voorwaar voorwaar.” Johannes 16:20  Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, julle sal ween en rou bedryf, maar die wêreld sal bly wees. En julle sal bedroef wees, maar julle droefheid sal in blydskap verander. As God met ’n persoon praat in die Bybel sal Hy partykeer die persoon se naam twee keer noem om óf intimiteit met die persoon óf die belangrikheid van die gesprek te aksentueer. Handelinge 9:4  en hy val op die grond en hoor ‘n stem vir hom sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy My? Daar is net een keer in die Bybel wat ’n woord drie keer herhaal word en dit is vir een van God se eienskappe. Dit wil vir ons vertel hoe belangrik hierdie eienskap van God is. Elke keer as die drie herhalings voorkom is dit engele wat aan God lof en aanbidding bring. Wat sou jy dink sou hierdie eienskap wees? Genade, liefde, ontferming, wraak of soewereiniteit? Jesaja 6:3  En die een het die ander toegeroep en gesê: Heilig, heilig, heilig is die HERE van die leërskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol! Openbaring 4:8  En die vier lewende wesens het elkeen vir homself ses vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë; en hulle het sonder ophou dag en nag gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom! Die karaktertrek wat die Hemel uitroep is dat die God wat ons aanbid Heilig is. Wat wil die woord sê in terme van wie God is? Wel, dit wil ons vertel dat God die gans andere is. Dat daar niemand soos Hy is nie. Hy is nie soos die mens of engele wat sy skepsels is nie. Hulle het almal ’n begin maar Hy is ewig. Hulle verander van gedagte maar Hy nie. Hulle is afhanklik en Hy nie. Tog wil God se heiligheid soveel meer se. Dit wil ons leer dat daar geen sonde in Hom is nie. Geen donker of skaduwee nie. Jakobus 1:17  Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.

Ons is heilig

In die Onse Vader wil Jesus ons leer dat die belangrikste eienskap van God is dat Hy heilig is, en ons word in die onse Vader opgeroep om in die wêreld te leef en getuig dat mense Sy Heiligheid kan sien. Jesus weet ook dat ons dit nie uit ons eie kan doen nie en daarom is ons versoek dat God ons daarmee sal help.

Israel word deur God tereggewys, want hulle lewens tussen die heiden nasies het gemaak dat God se naam gelaster word. Esegiël 36:20  En toe hulle by die nasies kom waarheen hulle getrek het, het hulle my heilige Naam ontheilig deurdat van hulle gesê is: Hierdie mense is die volk van die HERE, en hulle moes uit sy land uittrek. Dit word weer deur Paulus herhaal as hy na die Israeliete se lewenswyse verwys. Romeine 2:24  Want, soos geskrywe is, die Naam van God word om julle ontwil onder die heidene gelaster. Die manier wat die Israeliete geleef het was nie verskillend van die heidene rondom hulle nie. God het hulle opgeroep om anders te wees as die heidense volke rondom hulle en dat hulle heilig moet wees. Levitikus 20:7  Toon dan dat julle heilig is en wees heilig, want Ek is die HERE julle God. Die volk se lewens het nie getuig van ’n God wat anders is en geen sonde in Hom het of in die mens duld nie. In die Nuwe Testament is die probleem dieselfde as gevolg van die valse profete. 2 Petrus 2:1-2  Maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het, verloën en ‘n vinnige verderf oor hulleself bring; en baie sal hulle verderflikhede navolg, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word. God is heilig en duld nie sonde nie en daarom is die kerk ook so sterk oor die tug. Ons wil vir almal wys dat ons ’n God aanbid wat sonde haat en nie sal toelaat dat ons met sonde speel nie. Die heidense volke het egter nie ’n volk wat afgesonder (heilig) vir God geleef het ervaar as hulle na die Israeliete gekyk het nie en daarom was God se Naam nie geheilig nie.

Hierdie oproep tot heiligheid word ook in die Nuwe Testament aan gelowiges gemaak. 1Petrus 1:15-16  Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig. As God ons Vader is dan wil ons Sy naam Heilig maak, net soos wat dit heilig gemaak word in die Hemel. Ons lewens moet uitroep: “Ons God is heilig!” Ons volhard nie in sonde nie, want ons God is Heilig. Ons kyk na geen sonde ligtelik nie, want Hy haat sonde en daarom word ons lewens gekenmerk deur individue wat sonde bely en berou toon.

Heiligheid kom van God

As ons bid: “Laat U Naam geheilig word” is ons diepste verlange dat almal op aarde sal sien hoe heilig God is. Ons wil hê ander moet dit in ons lewens sien. Ons is deur God afgesonder om as sy kinders in hierdie wêreld te leef en ander van Hom te vertel. As ons nou net soos die wêreld lyk, waarom sou enige iemand belang stel in ons God. Alles wat ons het, alles wat ons is, WIE ons is in Christus, kom van God af! Ons heiligheid is nie een of ander “ek is beter as jy” houding wat van van mense afkom nie. Nee, ons is deur die hoë Priester, Jesus Christus, afgesonder vir ’n spesifieke taak in hierdie wêreld. Nou vra ons God om ons te help om in alle omstandighede, met ons eie lewens, maar ook in dinge wat in die wêreld mag gebeur, sy heiligheid (wat alreeds bekend is in die hemel) aan ander te openbaar.

Ons wil nie soos die vals profete veroorsaak dat ander God se Naam laster nie. Ons wil nie soos die Israeliete leef dat die heiden nasies nie God as heilig sien nie. Ons wil nie God teleurstel nie.

Hy het ons geheilig, sodat ons Sy Naam kan verheerlik. Ons is soms swak en soms val ons terug in alledaagse gebruik. Maar omdat ons Sy kinders is, is ons opregte begeerte om Hom te eer en dat ander Sy Heiligheid sal ervaar.  Jesus leer ons dat ons in Sy Naam kan bid tot ’n liefdevolle Vader, om ons te help dat ons so sal leef dat Sy Naam geheilig sal word. Laat ons lewens so wees dat ander kan sien ons is nie van hierdie wêreld nie, maar afgesonder vir werk in die Koninkryk van God.

Laat ons heilig wees, want ons God is heilig!

Advertisements